بایوس چیست ودرکجا قرار دارد؟

بایوس چیست ودرکجا قرار دارد؟