بایوس(BIOS) چیست؟ و در کجا قرار دارد؟

بایوس(BIOS) چیست؟ و در کجا قرار دارد؟