اخبار پسوند Ti در کارت گرافیک چیست؟

پسوند Ti در کارت گرافیک چیست؟