هارد /کاربرد و انواع آن چیست ؟

هارد /کاربرد و انواع آن چیست ؟