پریمیر(Adobe Premiere Pro)چیست ؟ سیستم موردنیازآن

پریمیر(Adobe Premiere Pro)چیست ؟ سیستم موردنیازآن