بایوس روی یک چیپ فلش بر روی مادربورد قرار دارد و مانند یک فلش می‌توان با آن برخورد کرد.

بایوس روی یک چیپ فلش بر روی مادربورد قرار دارد و مانند یک فلش می‌توان با آن برخورد کرد.