اخبار هارد / کاربرد و انواع آن چیست ؟

هارد / کاربرد و انواع آن چیست ؟