آیا Eject کردن واقعا ضروری است؟

آیا Eject کردن واقعا ضروری است؟