اموزشی RGB  چیست ؟ کاربرد RGB چیست؟

RGB چیست ؟ کاربرد RGB چیست؟